Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, odesláním registračního formuláře souhlasíte se zpracováváním osobních údajů správcem údajů. Správcem údajů (dále jen „správce“) je hlavní organizátor akce s názvem Elderlarp, David Tesarčík.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v registračním formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mailová adresa a veškeré další údaje uvedené v registračním formuláři.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně v nejužším týmu organizátorů hry (Jan Konečný, Daniel Musil). Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

Tento souhlas je udělen na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu akce.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem zpracování přihlášky na akci larpu. Fotografie pořízené během akce larpu mohou být zveřejněny na facebookových a webových stránkách larpu.

Subjekt údajů má na základě zákona právo na přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

Zjistí-li subjekt údajů, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a nápravu takto vzniklého stavu.

Přejít nahoru