Obecná pravidla

OBECNÁ PRAVIDLA

VĚKOVÉ OMEZENÍ ÚČASTNÍKŮ AKCE

Akce je určena osobám starším 18 let. Osoby ve věku 15–17 let se smí zúčastnit pouze se souhlasem rodičů.

DĚTI A DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Děti a domácí mazlíčky můžete na akci přivést pouze po dohodě s organizátory, avšak jejich přítomnost nedoporučujeme vzhledem k potenciálním rizikům (hluk, boj, pyrotechnika, otevřený prostor v přírodě, …).

Pro potomky hráčů nebudeme na akci zařizovat žádnou speciální zábavu, ani jinou formu hlídání. Rodiče jsou za své děti po celou dobu trvání larpu plně odpovědní a organizátoři nenesou odpovědnost za bezprizorní děti, kterým bude nejspíše nabídnuto espresso a vysvětlena pravda o Ježíškovi.

Majitele mazlíčků bychom chtěli upozornit, že v těsné blízkosti objektu a prostor hry se mohou nacházet jiná domácí, hospodářská i volně žijící zvířata (kočky, slepice, prasata, srny, zajíci, …), proto prosím zvažte, zda by tato akce byla pro vašeho mazlíčka vhodná i v této souvislosti.

HERNÍ A NEHERNÍ PROSTORY

Neherní prostory: Jedná se o prostory, ve kterých hra neprobíhá. V těchto prostorách nelze provádět herní interakce (např. zabití či okradení herní postavy).

Tyto prostory zahrnují: osobní stany hráčů, orgovnu, CPkárnu, latríny, označené prostory organizátorských stanů v tábořištích, parkoviště apod.

Herní prostory: V těchto prostorách probíhá samotná hra larpu, a to se všemi aspekty, které k ní patří (roleplay, boj atd.).

Tyto prostory zahrnují: herní plochu vyznačenou na mapě, arénu, důl, hospodu, prostory obchodníků, tábořiště (mimo osobní stany hráčů).

TRVÁNÍ HRY

Hra započne ve čtvrtek 4. 7. v předem stanovenou hodinu a bude ukončena v sobotu 6. 7. na večer. Hra probíhá i během nočních hodin, v této době dbejte zvýšené opatrnosti při pohybování se po herní ploše i tábořištích. Během nočních hodin (mezi 23 a 7 hodinou) není garantována podpora organizátorů.

Zde Vložte Text Nadpisu

HERNÍ SCÉNA

Scéna ohraničující jednu (1) herní událost, například: boj / nákup u obchodníka / rozhovor / výslech vězně. Ze scény není povoleno za účelem obnovy schopností či kouzel odejít a poté se vrátit zpět. Dungeon se považuje za jednu scénu, pokud přítomný organizátor neřekne jinak.

VĚTŠÍ HRÁČSKÉ ZÁSAHY DO BĚHU HRY

Plánujete-li z vlastní iniciativy větší akci, tedy akci nezadanou některým z organizátorů či CP (útok na tábor jiné frakce, zabití významného CP, …), INFORMUJTE O TOM ORGANIZÁTORY. Organizátoři jsou zde od toho, aby vám hru zpříjemnili. Pokud o některé z vašich větších akcí nebudou vědět, nebudou s ní moci efektivně pracovat. V těchto případech si však organizátoři vymezují jimi určený čas na přípravu, bude-li to na vámi iniciovanou akci zapotřebí.

HERNÍ A NEHERNÍ PŘEDMĚTY

Ve hře se budou nacházet herní předměty, jako například peníze, rudy, kameny duší či paklíče, které jsou představovány fyzickými předměty. Naopak se můžete setkat s herními předměty, například ingrediencemi do lektvarů, plodinami či jinými surovinami, které jsou znázorňovány pouze tzv. průvodkou (kartička o velikosti občanského průkazu vydaná organizátory) a nikoli fyzickým předmětem.

Zbraně a zbroje se považují za herní předměty a budou také označeny průvodkou. Bez toho, aniž byste měli průvodku u sebe, není možné zbraně ani zbroje používat. V případě okradení o zbraň nebo zbroj, odevzdá okradený zloději průvodku. Zbraň či zbroj vám tedy fyzicky zůstane, ale do obstarání nové průvodky ji nebudete moci herně využívat.

Neherní předměty je nezbytné označit fialovou stužkou (zavazadla, osobní věci, léky atd.). Nachází-li se fialová stužka na dveřích/zipu stanu či jiného objektu, jedná se celkově o neherní prostor, kde nemáte co dělat, ani co brát, proto tam prosím nechoďte.

Fialová stužka NESMÍ být v žádném případě použita k ukrytí herních předmětů!!!

Na použité herní předměty (prázdné lahvičky od lektvarů, využité ingredience, …) se bude na předem určeném místě nacházet sběrná krabice, kam budou moci všichni hráči tyto předměty vracet. Obsah této krabice budou organizátoři pravidelně vybírat a znovu jej posílat do hry. Hráčům je zakázáno s těmito krabicemi a jejich obsahem jakkoli manipulovat. Použité herní předměty budete zároveň moci kdykoliv během dne odevzdat určenému organizátorovi ve hře.

PODSTATNÁ HERNÍ HESLA

„To už přeháníš“ je indikátorem, že se vám v dané situaci během hry přestává něco neherně líbit (např. dotěrnější dotyky během RP, zajmutí či mučení). Při vyřčení tohoto hesla, je spoluhráč povinen přestat s konkrétní akcí, která vám způsobuje neherní obtíže, HRA VŠAK POKRAČUJE DÁL!

„To je všechno, co umíš?“ je indikátorem, že druhý hráč může ve scéně „přitvrdit“. Toto heslo však používáte NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a neplyne z něj pro vás, kromě intenzivnějšího zážitku, žádná dodatečná výhoda.

„RUDÁ STOP“ pak platí pro případy, kdy je ohroženo vaše či cizí fyzické a/nebo psychické zdraví (dojde-li například k reálnému zranění, psychickému kolapsu apod.). Po vyřčení tohoto hesla, nebo naznačením dlaněmi znaku T, se HRA PŘERUŠUJE DO DOBY VYŘEŠENÍ SITUACE. Teprve poté hra pokračuje dále.

NEHERNÍ NEVIDITELNOST

Neherní neviditelnost staví osobu, která ji využívá, mimo hru a ostatní postavy s ní v daný okamžik nemohou komunikovat herním způsobem. Je určena zejména pro situace, kdy se lidé potřebují přesunout na jinou lokaci nebo určitý problém prodiskutovat mimoherně (například alergeny v nabízeném jídle, přesun boje na bezpečnější terén). Hráči i CP by ji v průběhu běžné hry měli používat minimálně.

Neherní neviditelnost je znázorňována těmito prvky:

Vietnamský rýžový klobouk – Používání tohoto nápadně nenápadného doplňku je BEZ VÝJIMKY vyhrazeno pro organizátory hry, aby mohli být přítomni při důležitých scénách nebo se pohybovat po herním prostoru, aniž by byli součástí herní dynamiky.

Fialová šerpa – CP nosí tuto šerpu například při přesunech mezi lokacemi, při chystání scén nebo při řešení technických záležitostí. Slouží jako vizuální upozornění pro hráče, že se její nositel momentálně neúčastní hry a velice pravděpodobně má nějaký svůj úkol.

„Máslo na hlavě“ – Univerzální larpové gesto prováděné položením ruky s otevřenou dlaní na temeno hlavy. Jedná se o nejjednodušší a nejčastější způsob, které používají organizátoři/CP i hráči na znamení opuštění hry po dobu, kdy je ruka na hlavě položená. Nejčastěji bude používané v situaci, kdy si osoby potřebují promluvit mimo svou roli (domluva na scéně, dotaz na mechaniku) nebo v případě, že jejich postava zemře, je vážně zraněná nebo jinak pohybově ochromena a musí se přesunout na jiné místo.

Mechaniku je ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT K VLASTNÍMU HERNÍMU PROSPĚCHU NEBO OBOHACENÍ.

HERNÍ NEVIDITELNOST

Herní neviditelnost představuje mechaniky, kterými může vaše postava v průběhu hry vizuálně zmizet. Platí zde silný důraz na roleplay především okolních postav, neboť v daný okamžik se musí chovat tak, že danou osobu a její činnost nevidí. Neviditelná postava však i nadále interaguje s okolím, proto pokud by dělala velký hluk, něco převrhla nebo do někoho vrazila, tuto skutečnost mohou ostatní postavy stále zaznamenat a reagovat na ni. Stejně tak lze očekávat, že pokud postava vidí proces zneviditelnění jiné osoby, neznamená to, že na její přítomnost okamžitě zapomene, pouze neví, kde se dotyčný právě teď nachází (například stanu-li se neviditelným uprostřed duelu, můj oponent si pamatuje, kde jsem do teď stál, a ví, že se někde v blízkosti musím nacházet – může proto náhodně okolo sebe sekat mečem).

Herní neviditelnost je znázorňována těmito prvky:

Magická neviditelnost (bílá páska kolem hlavy) – Páska této barvy uvázaná okolo hlavy symbolizuje neviditelnost, které bylo dosaženo prostřednictvím určitého magického prvku, buď sesláním kouzla nebo vypitím příslušného lektvaru. V průběhu hry mohou tuto mechaniku využívat nejen hráči, ale také CP v různých rolích.

Nenápadnost (získatelná dovednost pro roguny) – Postavy, které využívají této dovednosti, mají na temeni hlavy položenou ruku sevřenou v pěst a provádějí viditelné přikrčení. V průběhu hry mohou tuto mechaniku využívat nejen hráči, ale také CP se zaměřením roguny.

ZAJETÍ / OTROCTVÍ / MUČENÍ

Žádáme vás, abyste se dobře seznámili s pravidly k těmto herním mechanikám. Předem upozorňujeme, že je ZAKÁZÁNO VEŠKERÉ NEVYŽÁDANÉ OSAHÁVÁNÍ A JEKÉKOLI DEVIACE. Mučitel je ZA VŠECH OKOLNOSTÍ povinen dbát na fyzické i psychické (neherní) pohodlí mučeného.

UBYTOVÁNÍ

Hráči jsou během akce ubytováni v herní vesnici, nebo v jejím okolí, dle domluvy s organizátory. Vzhledem k omezeným možnostem herních prostor je ve vyznačených tábořištích povoleno stavět i moderní stany. Žádáme však majitele těchto stanů, aby si předem připravili látky/ celty, kterými by jejich modernost zamaskovali a přidali tak na atmosféře a kráse fotek. Historické či jinak nerušivé stany jsou více než vítány.

Hráče předem žádáme o nahlášení velikosti ležení, které si plánují přivést, abychom mohli prostor lépe rozplánovat. Organizátoři si rovněž vyhrazují právo omezit velikost ležení daného hráče, pokud naznají, že je nepřiměřeně velké v kontextu množství ubytovaných osob.

Prostory osobních stanů jsou brány jakožto soukromé, a tedy neherní prostory. Přesto prosíme o označení těchto stanů fialovou stužkou u vchodu do stanu.

Po příjezdu na místo je žádoucí vyhledat organizátora, který vám ukáže, kde se můžete ubytovat, abyste například najednou nesídlili uprostřed rušné ulice.

PARKOVÁNÍ

Parkování bude možné pouze v prostoru vyhrazeném jako Parkoviště.

JÍDLO

Prosíme hráče, aby si s sebou vzali dostatek vlastních potravin na přibližně 4 dny. Voda bude po celou dobu hry dostupná na předem určených místech. S ohledem na atmosféru hry a focení žádáme hráče, aby se plastové obaly a podobné neherní hnusy, pokud možno, nevyskytovaly na herní ploše (tj. ani v tábořišti).

OHEŇ A OHNIŠTĚ

Je přísně zakázáno manipulovat či zakládat oheň bez povolení organizátorů.

Máte možnost si s sebou přivézt přenosné ohniště či plynový vařič. Žádáme vás však, abyste přenosná ohniště předem nahlásili organizátorům, kteří vám následně musí schválit i jejich umístění v prostoru. Dále dbejte zvýšené opatrnosti a platné právní úpravy (zákaz otevřeného ohně v lese, …) i při manipulaci s nimi.

Kuřáky prosíme, aby využívali tzv. kuřácké koutky, kde si budou moci svou neřest dopřát ve stylizovaném prostředí. Žádáme vás také, abyste nekouřili v prostoru lesa ani ve vnitřních prostorech, včetně herních domečků.

S veškerou pyrotechnikou smí manipulovat pouze organizátoři! 

ODPAD

V každém tábořišti, na orgovně i dalších místech herní plochy budou umístěny koše / igelitové pytle na odpadky. Prosíme všechny hráče, aby udržovali prostory čisté a neodhazovali svůj odpad mimo tyto pytle.

Rovněž žádáme hráče, aby před odjezdem uvedli své tábořiště do původního stavu.

ZÁKAZ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA AKCI

Jedinými povolenými návykovými látkami na této akci jsou kofein/tein, nikotin a v přiměřené míře i alkohol, a to pouze pro hráče starší 18 let. PORUŠENÍ tohoto nařízení se trestá OKAMŽITÝM VYLOUČENÍM hráče z larpu bez možnosti vrácení registračního poplatku.

ALKOHOL

Hráčům účastnícím se konfliktních konfrontací, jakými je například boj, výslech, mučení apod., je důrazně doporučeno zdržet se před těmito aktivitami konzumace alkoholu.

Hráči pod vlivem alkoholu natolik znatelným, že narušují průběh hry, budou ze hry vykázáni (míru ovlivnění posuzuje organizátor).

ZDRAVOTNÍ DOZOR

Na akci se bude pohybovat kvalifikovaný zdravotník, na kterého se budete moci obrátit v případě jakéhokoli neherního zdravotního problému. Nezapomeňte si však s sebou vzít veškeré své každodenně užívané léky a případně i léky, které užíváte při jakýchkoli akutních zdravotních stavech. Zdravotník vám bude představen na začátku hry.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

ŽÁDÁME HRÁČE, ABY SI TATO PRAVIDLA PŘEČETLI A DODRŽOVALI JE.

VSTUPEM DO PROSTORU AKCE V TERMÍNU JEJÍHO KONÁNÍ DÁVA HRÁČ AUTOMATICKY SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PRAVIDLY A JEJICH NEZNALOST HO NEOMLOUVÁ.

JEJICH VĚDOMÉ PORUŠENÍ BUDE POTRESTÁNO OKAMŽITÝM VYLOUČENÍM Z AKCE BEZ MOŽNOSTI VRÁCENÍ REGISTRAČNÍHO POPLATKU.

Přejít nahoru