RASA POSTAVY

V zájmu vyvážení hry jsme se pro druhý ročník rozhodli nepřidávat k jednotlivým rasám žádné speciální vlastnosti ani pravidla. Rasa tvé postavy tak pouze udává doporučení ke kostýmu a tvému RP. V konečném důsledku však záleží hlavně na tobě, jaké chování a oděv ke své postavě zvolíš.

Níže najdeš rasy, které se v Kostěné stráži a vůbec celém Vysokoskalí mohou vyskytovat v době prvního věku. Budeme rádi, když si z nich vybereš a nebudeš se nám do hry snažit propašovat žádné další varianty.

ALTMEROVÉ

Altmerové neboli vznešení elfové, jsou přímými potomky aldmerů, původní elfské rasy, kteří se po opuštění své prastaré vlasti usadili na Ostrovech sklonu léta. Altmerská snaha zachovat starobylé tradice, posílit své přednosti a dosáhnout dokonalosti vedla k vyčlenění se z původní rasy a prosazení rasové čistoty a nadřazenosti jako hlavních hodnot.

Po fyzické stránce jsou altmerové rozeznatelní dle své vysoké postavy, špičatým uším a zlatavé pleti s živýma očima, v nichž se odráží celá škála barev od tmavě zlaté až po odstíny modré a zelené. Tradiční oděv altmerů často zahrnuje složitě tkaná, bohatá roucha a obecně oděvy, které odrážejí jejich estetické cítění. Altmerové si cení fyzické krásy a dokonalosti a dodržují zásady svého vzhledu i vystupování, které tyto ideály odrážejí. Mají sklon ke konzervativním názorům a brání se změnám, které se odchylují od tradičních hodnot. Jsou velmi hrdí na svůj původ a považují se tak za přirozeně nadřazenou rasu.

Společenská struktura altmerů se řídí přísnými pravidly a složitým kastovním systémem založeným na dědičné aristokracii. Jejich společenské a morální zásady představují jejich neochvějné odhodlání dosáhnout dokonalosti a zachovat neposkvrněnou krevní linii své rasy zákazem intimních vztahů s jinými rasami, a naopak podporou selektivního křížení v rámci svého druhu. Altmerové chovají hlubokou úctu ke svým předkům a jsou zcela oddáni uctívání svého panteonu, jehož hlavním božstvem je aedra Auri-El. Altmerové pevně věří, že jsou jeho přímými potomky a že jejich dlouhý život je projevem Auri-Elova požehnání, božského daru uděleného jeho vyvoleným potomkům.

https://en.uesp.net/wiki/File:LG-cardart-Aldmeri_Spellwright.png
https://en.uesp.net/wiki/File:LG-cardart_Archer%27s_Gambit.jpg

BOSMEROVÉ

Bosmerové, nazýváni rovněž lesními elfy, pocházejí ze zelené provincie Valenova hvozdu, kde se dle některých legend původně usídlili jejich aldmerští předci. Jiné teorie hovoří o beztvarých bytostech, kterým byla dána možnost stát se elfy. Pravdou, ať už je jejich původ jakýkoli, je, že jsou jedinečnou rasou mérů s hlubokým vztahem k přírodě, který ještě více prohloubili uzavřením Přísahy zeleni, prastaré smlouvy s bohem lesa Y’ffrem.

Bosmerové mívají nižší, mrštnější postavu než jiné mérské rasy a obecně svým vzhledem zrcadlí lesní prostředí, v němž žijí. Jejich kůže se pohybuje v rozmezí světle hnědých až opálených odstínů, jejich mandlové oči často vykazují odstíny zelené, hnědé nebo jantarové barvy a jejich uši jsou špičaté v odkazu na jejich elfí kořeny. Bosmerové se oblékají prakticky, dávají přednost lehkému a přírodou inspirovanému oblečení, často zdobenému maskovacími vzory a vyrobenému z materiálů nalezených v lese.

Kultura bosmerů je hluboce spjata s dodržováním Přísahy zeleni, smlouvou a současně kodexem, která jim zakazuje jakkoli poškozovat vegetaci Valenova hvozdu. Vztahuje se i na jejich stravu, neboť jim přikazuje konzumovat pouze maso a neplýtvat jakoukoli částí ulovených tvorů, dokonce i nepřátel v boji. Bosmerská města, stavěná vysoko ve větvích mohutných dubů, tvoří jedinečná a vzájemně propojená společenství v korunách stromů a odrážejí jejich harmonické soužití a úctu k přírodě. Významným aspektem jejich kultury i jich samých je rovněž Divoký hon, tajemný a zřídkakdy využívaný rituál, který jim za cenu vlastního života slouží jako obranný mechanismus, akt zoufalství, v dobách extrémního nebezpečí. Bosmerové však nejsou na tuto dovednost nijak hrdí a odmítají na toto téma diskutovat.

CHIMEROVÉ

Chimerové, známí též jako Velothiové, pocházejí původně z Ostrovů sklonu léta, po četných konfliktech se však oddělili od společenských struktur svých předků aldmerů a stali se samostatným mérským národem. Pod vedením proroka Velotha podnikli hromadný exodus na severovýchod Tamrielu, kde se usídlili v oblasti Resdayn. 

Chimerové se se svou výraznou zlatavou kůží, špičatýma očima a mandlovýma očima, často zlaté až jantarové barvy, příliš neliší od svých aldmerských a altmerských bratří. Oddělený vývoj těchto ras z hlediska fyzického vzhledu však lze zaznamenat v odívání. Chimerský oděv bývá jednoduššího, elegantního střihu a odráží jejich více pragmatický životní styl ovlivněný klimatickými podmínkami Resdaynu. Chimerové kladou důraz na čest, hrdost a věrnost, stejně jako osobní úspěchy, jimiž si budují postavení i vlastní identitu.

Společenská struktura chimerů se vyznačuje složitou hierarchií, v níž klíčovou roli hrají velké a mocné rody, jež řídí politický i kulturní vývoj celého národa. Jejich společnost staví na osobních zásluhách a prospěšnosti jedince, kteréžto jsou jen zdůrazněny kolektivním opovržením a snahou zbavit se vlivu zkostnatělých aldmerských tradic. Vedeni Velothovým učením uctívají chimerové takřečené dobré daedry, Azuru, Boethiu a Mefalu, jež hrají významnou roli v jejich spiritualitě. Tato víra, která opět odráží snahu odmítnutí konvenční morálky aeder a přijetí nepředvídatelné a dynamické povahy daeder, však často vede ke konfliktům s jinými rasami Tamrielu.

https://en.uesp.net/wiki/File:LG-cardart-Almalexia%27s_Blessing.png?fbclid=IwAR2dPEEqylI8qeZ26rb9R6lCYxhBqtsknhmfEW6dxobF2Gr1wLIrKbU9zR0

KHAJIITI

Khajiiti, známí také jako kočičí lid či děti nirnských měsíců, jsou kočkovitou humanoidní rasou, jejíž život je úzce spjat s měsíčními fázemi. Pocházejí ze sluncem zalitých pouští Jindekraje, z jejichž posvátných písků měli dle legend vzejít díky požehnání lunárních bohů, kteří jim propůjčili jejich jedinečné kočičí rysy. Legendy také praví, že Tamriel byl jejich domovem dříve, než se objevili první lidé a než připluli první mérové.

Khajiitové se pyšní pestrou škálou podob, narozdíl od ostatních ras tyto však nejsou určovány vzhledem rodičů, ale úzce spjaty s Lunární konstelací při jejich narození. Postavení a fáze obou měsíců však nemá vliv pouze na barvu a vzory jejich srsti, tvar a barvu očí a jejich tělesnou velikost, ale rovněž i na kombinaci vlastností, která je jim dána do vínku. Jejich podobou je můžeme dělit do sedmnácti srstokmenů, společné jim však vždy budou ostré, zatahovatelné drápy, stejně jako bystrost jejich smyslů a láska ke sladkému, zejména pak k měsíčnímu cukru.

Khajiitská společnost je organizována do klanů, jež vždy vede matka klanu a v nichž hraje významnou roli rodina a příbuzenství. Většina jich vyznává kočovný způsob života, který však není jen praktickou reakcí na náročný terén Jindekraje, ale i kulturním étosem, který si cení svobody a přizpůsobivosti. Khajiitská kultura je pak hluboce spjata s pouštní krajinou jejich domoviny a ovlivněna uctíváním aedrických i daedrických božstev a zejména pak velkého, Jone (Masser), i menšího měsíce, Jode (Sekunda), jež mají největší vliv na jejich osud. Jejich úctu má i měsíční cukr, posvátná látka, jež je nejen klíčovým prvkem jejich náboženských rituálů, ale rovněž důležitým ekonomickým produktem jejich národa.

https://en.uesp.net/wiki/File:LG-cardart-Monk%27s_Strike.png
https://en.uesp.net/wiki/File:LG-cardart-Breton_Recruit.png

BRETONI

Bretoni jsou kosmopolitním národem s domovem ve Vysokoskalí, jehož složitá historie dala vzniku této rase. Jejich běžně označení manmerové, tedy půlelfové, naráží na smíšené dědictví jejich původu – prolínání aldmerských a nédských linií. Toto jedinečné spojení dalo vzniknout rase, v níž se mísí elegance elfské vytříbenosti s odolností a přizpůsobivostí jejích lidských předků.

Kombinace elfských a lidských rysů dodává bretonům na rozmanitosti podob. Jejich pleť může nabývat světlých až snědých odstínů, výrazné oči mandlového tvaru se vyznačují širokou škálou barev a jejich vlasy mohou přecházet od splývavých stříbrných vln až po bohaté tmavé kadeře. U některých bretonů se mohou objevit i špičaté uši podobné elfím, jakožto jemná připomínka jejich aldmerského dědictví. Bretoni bývají hrdí na svůj smíšený původ a kulturní identitu, byť tyto je málokdy sjednotí jako jeden národ.

Bretoni jsou roztříštěni do nezávislých městských států, z nichž každý je spravován šlechtickými rody, které mají na svých územích značný vliv. Toto feudální uspořádání však nemá jednotné vedení, proto mezi městskými státy dochází k neustálé obměně navazovaných spojenectví a počínajících konfliktů o různá území. Navzdory politické roztříštěnosti, vyznávají bretoni společný panteon, v němž se mísí aldmerská a nédská aedrická božstva, a dávají tak jejich náboženské kultuře jedinečnou podobu. V jejich společnosti hraje také zásadní roli vznešený kodex rytířů, který zdůrazňuje hodnoty pokory, čestnosti a sebeobětování a podporuje smysl pro povinnost a odpovědnost vůči koruně.

NÉDOVÉ

Nédové jsou prastarou a rozmanitou rasou lidských kmenů roztroušených po celém Tamrielu, z nichž každý se vyznačuje vlastní jedinečnou identitou. Společně rovněž nazýváni děti Nirnu jejich vývoj i jméno se velmi lišili v závislosti na oblastech, v nichž se usídlili (například druidové z Galenu v severních oblastech Tamrielu, kothringiové v Černém močálu či keptuové v oblasti Hegaté) a kde položili základy pozdějších lidských civilizací.

Nédové vykazují širokou škálu fyzických rysů ovlivněných rozmanitým prostředím, jež zvou svým domovem. Jejich odstíny pleti sahají od sluncem políbených odstínů v jižních oblastech až po odolnou a zvětralou pleť severu. Nosívají spíše praktický oděv, který často nese kmenové znaky, a jejich kůži může zdobit symbolické tetování odrážející jejich kulturní dědictví. Jejich oči, v nichž se odráží široká škála barev, společně hovoří o houževnatosti a přizpůsobivosti zakořeněné v jejich společenstvích.

Nédy napříč různými oblastmi Tamrielu spojuje jejich hluboká úcta k moudrosti předků a tradicím. V rámci kmenů i městských států si vysoce cení rodinných vazeb a pospolitosti, které tvoří základ nédských společností. Vyznávají harmonické spojení se zemí a zdůrazňují význam soužití s přírodou, přičemž svými rituály a slavnostmi uctívají změny ročních období cyklus života a smrti. Nedílnou součástí jejich kulturních zvyklostí je rovněž uctívání předků a vyprávění příběhů, které uchovávají moudrost minulých generací. Ve své bohaté historii nédové často čelili konfliktům s rasami mérů a odolávali tlakům přizpůsobit se jejich zvykům. Tyto četné střety jim vtiskly ducha odhodlání a důležitosti ochrany jejich svobody.

https://en.uesp.net/wiki/File:LG-cardart-Heretic_Conjurer.png

NORDI

Nordi, známí také jako synové a dcery Kyne či děti nebes, sídlí v chladné a drsné provincii Skyrimu. Svůj původ odvozují od dávných atmoranů, divokých válečníků, kteří opustili mrazivý kontinent Atmora a odvážně se vydali přes severní moře, aby vyhledali nový domov v Tamrielu.

Nordi mají světlou pleť, často také světlé vlasy a modré či šedé oči, jež odrážejí vliv jejich severské domoviny. Ztělesňují odolnost a houževnatost přizpůsobenou drsnému severskému podnebí. Jsou známí svou zdatností v boji, při němž je lze často rozpoznat podle výrazných rohatých přileb nebo složitého tetování a válečných barev, které odrážejí jejich válečnickou kulturu. Tato znamení, která se dědí po rodové a kmenové linii, ještě více zdůrazňují jejich spojení s předky.

Nordi jsou národem hluboce zakořeněným v tradicích, který neochvějně dodržuje zásady cti a hrdinství. Věrnost klanu a rodině je prvořadá, tvoří páteř jejich společenské struktury a v dobách krize je shromažďuje pod společným praporem. Jejich bohatá ústní tradice plná epických ság a hrdinských příběhů, které jsou vyprávěny ve velkých síních za přípitků z číší plných medoviny, je svědectvím jejich statečnosti a činů legendárních postav. Uctívají severský panteon, přičemž zvláštní místo v jejich srdcích zaujímá Kyne, bohyně bouře. Nordi jí častokrát označují slovy Poslední polibek, neboť obecně věří, že odvádí jejich mrtvé do Sovngardu, posmrtného místa pro ty, jež padli v boji, kde si hrdinové užívají věčné hodování a veselí.

https://en.uesp.net/wiki/File:LG-cardart-Nord_Firebrand.png
Přejít nahoru