NÁBOŽENSTVÍ NA TAMRIELU

“Ne, o moci nepadlo ani slovo. Říkal jsem čas, spravedlnost, život, rodina, práce, příroda, moudrost a láska. Bohové jsou dobří a chtějí lidem pomáhat. Hmm. Tím tedy myslím Aedry.”

Morihaus, posel bohů

V rámci rozmanitých náboženských vyznání Nirnu lze vyzdvihnout dvě nejvýznamnější kategorie uctívaných bytostí, aedry a daedry – mocné nadpřirozené entity, jež každá disponuje odlišnými vlastnostmi a plní odlišnou roli. Aedry, považované za laskavé božské bytosti, jsou spojovány se stvořením a ochranou světa, zatímco Daedry, často vnímané jako rozmarnější a zlovolnější, obývají říše Oblivionu a nepředvídatelným způsobem zasahují do záležitostí smrtelníků.

Náboženská paleta se však neomezuje pouze na tyto bytosti. V některých oblastech převládají přírodní božstva, která odrážejí význam přírodního světa, s rituály a obětmi zasvěcenými silám země. Vedle nich se rozvíjejí různé kulturní panteony, přičemž každá rasa a komunita uctívá své jedinečné bohy a bohyně, byť u těch nejmocnějších se často jedná o tytéž aedry či daedry pouze pod jinými jmény a s jinými přisuzovanými vlastnostmi.

Stoupenci jednotlivých aeder a daeder u svých patronů často hledají požehnání, ochranu či pomoc, nebo uzavírají dohody, jež výměnou za služby či oběti jim splní jejich přání. Jejich vliv na běh času i světa je tak nezanedbatelný, jelikož nejsou pouhými vzdálenými entitami, ale aktivně utvářejí osudy smrtelníků.

Aedry

Aedry představují Posvátnou osmičku dobrotivých božstev, která stvořila svět a pomáhá jeho obyvatelům. Stvořením světa přišli o svou fyzickou podobu a v zásadě se stali světem samotným.

Do panteonu aeder náleží:

Akatoš – Někdy nazývaný též Auri-El, je nejvyšší z aeder, otec bohů. Je uctíván coby bůh času. Ztělesňuje hodnoty odolnosti, nepřemožitelnosti, povinnosti služby a poslušnosti vládcům. Je vyobrazován jakožto drak, nebo postava s dračí hlavou. Jeho symbolem se staly přesýpací hodiny.

Arkej – Nazýván někdy Ark’ej, je bohem koloběhu života a smrti. Je patronem porodů i pohřbů a bývá spojován s ročními obdobími. Je vyobrazován jako pastýř nebo stařec s holí. Jeho symbolem je do sebe propletený čtyřúhelník. Uctívači Arkeje nenávidí nekromancii, jakožto narušování přirozeného koloběhu.

Dibella – Je bohyní všech aspektů krásy a fyzické lásky. Je patronkou všech básníků, malířů a dalších umělců. Má mnoho různých řádů rozesetých po světě, které jsou ze zásady vedeny ženami. Bývá zobrazována jako krásná (někdy velice spoře oděná) žena s rozkvetlým květem ve dlani. Květ je také jejím symbolem.

Julianos – Bůh moudrosti a logiky, patron učenců, vědců, mágů a myslitelů. Nordy je nazýván otcem matematiky. Je strážcem literatury, zákonů, řádu, historie a rozporování. Je vyobrazován coby učený filosof. Jeho symbolem je pravidelný čtyřboký jehlan.

Kynaret – Je bohyní nebes, vody, deště, větru, štěstí a přírody. Je patronkou všech námořníků, rybářů a mořeplavců. Její socha je vždy doprovázena soškou zpěvného ptáka, nejčastěji slavíka. Tito zpěvní ptáci jsou také jejím symbolem. Kynaret je matkou poloboha Morihause.

Mara – Nazývaná též Bohyně Matka. Považovaná za bohyni plodnosti, duševního klidu a míru, lásky a přátelství, je patronkou rodiny a manželství. Její řád vydělává na svých službách, kdy zajišťuje přízeň bohyně všem novomanželským párům, tento výdělek však často dává potřebným. Je zobrazována, jako žena držící dva provazy spojené v uzel symbolizující manželství. Takto spojené provazy jsou považovány za její symbol.

Stendarr – Bůh milosrdenství, dobročinnosti, spravedlnosti a odpuštění. Jeho následovníci jsou známí pro svou štědrost, milost a nápomocnost. Stendarr je zobrazován jako usměvavý laskavý muž. Jeho symbolem je rozlitý kalich.

Zenitar – Nazývaný také Z’en, je bohem práce, tvoření, obchodu a bohatství. Jako takový je patronem všech obchodníků a řemeslníků. Je vyobrazován jako urostlý muž. Jeho symbolem je kovadlina.

__________________________________________________________________________________

Vzhledem k době, kdy se odehrává děj našeho larpu, existuje pouze těchto osm božstev. Mnohem později se k nim řadí ještě Talos, který byl povznesen na úroveň božstva na konci druhého věku. Není tedy v naší době znám, natož uctíván.

Talos – Nazývaný též Ysmir, první drakorozený. Je jediný z bohů pocházející z rasy lidí. Jedná se o zbožštělou podobu legendárního Tibera Septima, zakladatele Třetího impéria.

Daedry

Daedry jsou bytosti obývající pláně Oblivionu. Mají zvláštní a nepochopitelný smysl pro morálku, jež obracejí spíše ve zvrácenost. Při jednání s nimi je zapotřebí nejvyšší opatrnosti, jelikož ve svém chování obvykle zacházejí do extrémů. Jejich podstata je však uchopitelnější než u aeder.

Existuje velké množství různých daeder na různých úrovních. Osmnáct nejmocnějších se nazývá daedričtí lordi, případně také daedričtí princové, kteří jsou svou silou v podstatě na úrovni božstev. Zatímco aedry by se daly připodobnit dogmatičtějšímu antickému panteonu, daedry spíše k archaickým pohanským bohům. Některé z „nižších“ daeder, jako jsou například atronachové různých elementů a dremory, dokáží mocní mágové na krátký čas vyvolat pod svou nadvládou (viz Pravidla magie).

Mezi daedrické lordy náleží:

Azura – Krutá, ale moudrá daedra, známá také jako Paní úsvitu a západu, Paní setmění, Matka duší nebo Paní nočního nebe. Ze všech daedrických lordů má právě ona svým vystupováním nejblíže k božstvu, především díky četným kultům mezi smrtelníky. Obzvláště je uctívána chimery, jako ta, jež je naučila odlišných zvyků od aldmerů, společných předků všech mérských ras, a mezi khajiity, kteří věří, že právě ona jim dala tajemství měsíčního cukru. Ve znaku má velkou černou hvězdu.

Boetie –Daedrická paní stínů, podvodů, spiknutí, tajemství a konspirací, vražd a zrady, rovněž zvána Temnou válečnicí či Pokušitelkou. Tímto patří k obzvláště nevypočitatelným daedrám a paktovat se s ní je nebezpečné i na poměry ostatních daedrických lordů. Často se zapojuje do záležitostí smrtelných ras, mezi které pak vnáší zášť a nedůvěru. Ve znaku má jedovatého hada.

Klavikus – Daedrický lord záštiplných přání, vyjednávání a smlouvání. Vystupuje jako jeden ze „sofistikovanějších“ lordů. Celou existenci považuje za nudnou a hledá tak rozptýlení v záležitostech smrtelníků. I když je považován za avatara zášti, odměňuje ty, kteří na jeho pokyn odvracejí nebezpečí ohrožující společnost, a přitom slouží jeho vlastním zájmům. Po Klavikově boku vždy najdeme daedrického měňavce Barbase, jenž na sebe nejčastěji bere podobu psa. Ačkoli je Klavikovým věrným služebníkem, často tajně varuje ty, kterým by plnění rozkazů jeho pána mohlo ublížit. Klavikus má ve znaku démonický obličej s rohy.

*Hermes Mora – Tento daedrický lord mnoha jmen je svými uctívači zván především Pánem zapovězeného vědění, Vševědoucím nebo Velkým okem. Traduje se, že je nejstarší z osmnácti daedrických lordů a zná veškerá tajemství stvoření světa a všeho, co se v něm nalézá. Hermes baží po vědění a znalostech, k jejichž získání bezohledně využívá svých přisluhovačů, kdy je často dožene k šílenství při nekonečném pátrání po stále nových a nových tajemstvích. Na rozdíl od ostatních daedrických lordů na sebe nebere humanoidní podobu, zjevuje se pouze jako temná změť slizem pokrytých chapadel a nestvůrných, stále pátrajících očních bulv zlaté barvy. Pokud zrovna nemučí své následovníky, ukrývá se Hermes ve své pláni Oblivionu zvané Apokryfa – obrovské, donekonečna se táhnoucí knihovně. Ve znaku má zlaté oko bez víčka.

Hircin – Lord milující nikdy nekončící štvanice na kořist všeho druhu, zván také Pán lovu a Vládce šelem. Jeho plání Oblivionu je nekonečný les plný nebezpečných tvorů, smrtelníků i nižších daeder, všech třesoucích se při zvuku jeho loveckého rohu. Při lovu na sebe Hircin bere podobu obrovského muže s lebkou majestátního jelena namísto hlavy. Dokáže vyjádřit uznání, a dokonce poskytnout ochranu všem, kteří mu dokáží uniknout. Jeho uctívači tak často riskují holé životy při pokusu překonat Pána lovu. Jeho symbolem je parožím korunovaná jelení hlava.

Itélie – Daedrická paní tahající za nitky osudu smrtelníků, známá jako Paní cest a Vládkyně neprobádaných stezek. Svými mimořádnými schopnostmi dokáže utvářet osud a obratně měnit jeho vlákna dle své rozmarné libosti, což utvrzuje její postavení tajemné a velmi mocné daedry.

Džigalag – Daedrický lord pořádku a řádu, který jako jediný reprezentuje chladnou matematickou logiku přivedenou k dokonalosti. Z tohoto důvodu byl nenáviděn ostatními daedrickými lordy, kteří v časech dávno minulých společnými silami Džigalaga prokleli a převrátili podstatu jeho bytí. Zrodil se tak Šeogorat, lord šílenství, s nímž je Džigalag lapen v nekonečném koloběhu boje mezi extrémním logickým řádem a chaosem šílenství. V jeho znaku se nacházejí dva stoupající hřebeny zrcadlící se v perfektním zlatém disku.

Malakat – Daedrický lord lží, pokrytectví a kleteb někdy nazýván jako Pán popela a kostí, Křivopřísežník či Obránce zrazených. Dle legend vznikl Malakat, když Boetie pozřela a následně vyvrhla aldmerského ducha předků Trinimaka. Ostatními daedrami je Malakat považován za slabého, avšak velice mstivého daedrického lorda. Jeho znakem je velká dvoubřitá sekera.

Merun Dagon – Daedrický lord ničení, rozvratu a ctižádosti honosící se tituly Ohnivý tyran, Zlatý plamen či Otec pohrom. Ze všech daedrických lordů se Dagon vyznačuje největší prudkostí a horkokrevností. Je sžírán vlastními ambicemi vládnout nad všemi světy a nikdy neutuchající touhou ničit. Jeho kulty jsou mezi smrtelníky považovány za extrémně nebezpečné, neboť se často snaží o rozvrat společnosti, šíření chaosu a destrukci. Dagonovým symbolem je zlaté vycházející slunce zpoza horizontu.

*Mefala – Daedrická paní vražd, lží a intrik známá jako Učitelka tajných umění, Šeptající dáma nebo Přadlena sítí, jejíž pláň Oblivionu se nazývá Vřeteno. Mefala vše kolem sebe vnímá jako velkou síť vztahů a událostí, kdy se vyžívá v jejich splétání a rozplétání. Zjevuje se svým následovníkům jako velký pavouk nebo napůl žena, napůl pavouk. Pavouk je pak i v jejím znaku.

Meridie – Paní světla, Paní nekonečných proudů energie či Zářící jsou jen jedny z mnoha titulů Meridie. Je daedrickou paní života a světla spojená s energiemi všech živých tvorů. Chová hlubokou a věčnou nenávist vůči nemrtvým. Její následovníci tak až fanaticky pronásledují každého, kdo by mohl být poskvrněn. Symbolem Meridie je zářící hvězda nebo symbol šířící se světelné záře.

Molag Bal – Titulován rovněž Král zkaženosti, Princ bolesti, Požírač duší nebo Rozsévač sváru, Molag Bal je posedlý touhou ovládat jiné a pohlcovat duše smrtelníků, které často s velkou trpělivostí a vychytralostí pronásleduje. Nachází velké potěšení v mučení a týrání svých obětí. Jeho oddaní se pak snaží způsobit co nejvíce bolesti ostatním, zlomit jejich ducha a podrobit si je. Znakem Molag Bala je buďto lebka s beraními rohy a vyplazeným jazykem, nebo trny posetý palcát.

Namira – Vládkyně stínů a duchů nazývaná také Paní rozkladu nebo Hladová dáma. Jedná se o věčně hladovou daedru spojovanou s věcmi odpornými pro smrtelné bytosti, jakými jsou například slimáci, pavouci či hmyz. Bývá vyobrazena jako zahalená žena, které se u nohou krčí pokroucené bestie, nebo jako žena s tělem slimáka posetá hmyzími končetinami. Kulty zasvěcené Namiře mají reputaci odporných kanibalů hodujících na hnijícím mase, které se uctíváním Namiry snaží dosáhnout věčného života. Namiřiným symbolem je netopýr.

*Nokturnal – Daedrická paní, jejímiž sférami vlivu jsou stíny, noc a mystéria, je svými uctívači zvána Dáma noci, Matka stínů či Štěstěna. Jako taková je oblíbenou patronkou všech zlodějů. Její sochy jsou vytesány do podoby krásné ženy, kterou často doprovází dva havrani. Její plání Oblivionu je Šerověčnost, místo věčného soumraku a „kolébka stínů“. Jejím symbolem je vrána chystající se k letu.

Periit – Daedrický lord moru, nákazy a nemocí, někdy nazýván také Pán přirozeného řádu, Zhoubný lord nebo Pán hojných hnisů a vydatných zvratků. Periit odměňuje své věrné plejádou nemocí a boláků. Je považován za slabšího z daedrických lordů a jeho kulty mají jen málo následovníků. Bývá zpodobňován jako zelený drak či jako skeever, jež oba má také ve svém znaku.

Sangvin – Titulovaný jako Pán hýření či Lord divokých radovánek, Sangvin je ztělesněním všech tělesných potěšení a zábavy. Je patronem chtíče, obscénnosti a neobvyklých erotických svazků. Je vyobrazován jako zavalitý, přesto svalnatý muž s rudou kůží, rohy a kly, který svírá vrchovatý korbel. I když je většinově považován za neškodného šprýmaře, který si rád dělá žerty z vážnějších bytosti, Sangvin nezná míru, a tak se často oslavy jeho uctívačů zvrhávají v násilné krvavé orgie. Jeho symbolem se stala kvetoucí růže.

*Šeogorat – Daedrický lord šílenství a tvořivosti (často šílené tvořivosti), mezi jehož četné tituly náleží kupříkladu Šprýmař, Bůh šílenství nebo Strýček Šeo. Šeogorat se rád zapojuje do záležitostí smrtelníků, mezi kterými se prochází jako extravagantně oblečený starší muž opírající se o hůl. Kolují o něm zvěsti, že má prsty snad ve všech historických událostech. Šeogorat je pánem Komíhavých ostrovů, pláně Oblivionu, která odráží jeho bláznivou a dualistickou povahu. Jeho úhlavním nepřítelem je tak daedrický lord pořádku a řádu Džigalag, neboť Šeogorat v sobě drží jeho podstatu a oba tak svádí nekonečný boj řádu a chaosu o kontrolu nad vlastním bytím. Šeogoratovým symbolem je hlava se čtyřmi ječícími obličeji, emblém, kterým rád zdobí svoji vycházkovou hůl.

Vermina – Daedrická paní snů, psychického teroru a krádeže vzpomínek zvaná také Tkadlena snů a Vládkyně nočních můr a temných předtuch. Vermina je mocná daedra čerpající svou moc ze všech smrtelníků ulehajících ke spánku. Je znechucena smrtelníky, kteří dodržují morální zásady, a proto je trápí a mučí v jejich snech. Živí se vzpomínkami smrtelníků, které pak nahrazuje vizemi hrůzy a zoufalství. Se svými věrnými hovoří Vermina výhradně ve snech. Jejím symbolem je had obtáčející rituální masku.

Přejít nahoru