Zajetí, otroctví a mučení

Nacházíme se v Tamrielu prvního věku a jeho obyvatelé mohou tedy jen s nadějí očekávat příchod civilizovanější společnosti. Do té doby je však praktikování zajetí, otroctví, a dokonce i mučení, jen další běžnou součástí jejich životů. Vzhledem k tomuto zasazení hry se i na našem larpu můžete s těmito praktikami setkat. V našem případě se však jedná pouze o hru a je tedy důležité stanovit si určitá pravidla a omezení, která se mechanik zajetí, otroctví a mučení týkají.

Především je nutné zmínit, že účastnit se situací, které zahrnují tyto mechaniky, ať již v roli oběti či agresora, je zcela DOBROVOLNÉ. Do obou rolí se mohou v průběhu hry dostat nejenom hráči, ale také CP. Všichni účastníci se k sobě musí po celou dobu chovat s respektem, akceptovat limity ostatních a nevystavovat je nevyžádanému nátlaku ani ponížení. Tedy obecně rozlišovat mezi postavou a osobou, která ji hraje. Vždy dbejte na bezpečnost vlastní i ostatních účastníků a pamatujte na základní pravidla „To už přeháníš“ (upozornění na diskomfort bez přerušení hry) a „RUDÁ STOP“ (zastavení hry do vyřešení situace), k nimž podrobnější informace naleznete v Obecných pravidlech.

Je-li pro další vývoj postavy hráče nezbytné, aby se podobné situace zúčastnila, ale jako hráči se vám tato představa ani za mák nelíbí, vždy je možné si neherně promluvit a stanovit, co se s postavou dělo. Nicméně žádáme hráče, aby si vytvářeli postavy i s ohledem na to, zda jsou s těmito mechanikami komfortní (například není-li hráči vůbec příjemná představa mučení druhých, nebude vhodné psát si postavu, která se chce stát krutým dozorcem ve vězení).

Zajetí

Zajatcem se může postava stát poměrně snadno. K zajetí může dojít v případě, že se postava rozhodne v boji, jenž prohrává, vzdát, nebo se v rámci takového boje dostane do stavu agónie, z níž ji její agresor zachrání, avšak následně zajme. Následně je mu vydána takřka na milost a nemilost. Roleplay v takové situaci záleží zcela na hráči a postavě, kterou představuje. Zajatec se může pokusit utéct, být zachráněn svými spolubojovníky, případně i propuštěn na svobodu.

Každého řádného zajatce symbolizují pouta, která má nasazena na rukou. Ve hře se vyskytují 2 typy pout, která jsou k dostání u obchodníků. Rovněž jsou k dispozici delší lana, kterými mohou být zajatci uvázáni, aby nemohli utéct.

Obyčejná pouta (reprezentována šedým provazem) – Tato pouta mohou být kýmkoli odemknuta správným klíčem nebo paklíčem v rukou osoby s povoláním chmaták. Je-li chmatákem sám zajatec a má-li u sebe alespoň jeden paklíč, může se pout zbavit. Paklíč je však po použití v rámci této akci zničen.

Magická pouta (reprezentována modrým provazem) – Tato pouta se hodí především k zajetí mága, který by po spoutání obyčejnými pouty mohl i nadále používat kouzla –magická pouta mu však kouzlit nedovolí. Tato pouta však lze odemknout pouze pomocí speciálního klíče.

Z hlediska mechaniky používání pout, hráče žádáme, aby PROVAZY NIKDY NEUTAHOVALI. Jedná se pouze o symbolické spoutání, které provádíme volným omotáním provazu okolo rukou zajatce, na provaz nedáváme uzly – spoutaný hráč musí být vždy a za všech okolností být schopen provaz ihned z rukou sundat. Zároveň žádáme zajaté hráče, aby dodržovali RP a chovali se tak, jako by měli ruce opravdu pevně spoutány. POUŽÍVÁNÍ ROUBÍKŮ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZANO. Maximální doba zajetí je 1 hodina.

Otroctví

Koncept otroctví je poměrně úzce spjat se zajetím. Stane-li se postava něčím zajatcem, může být nucena svému vězniteli sloužit. Postava se však může do otroctví dostat i více či méně dobrovolně, a to z finančních důvodů. Chcete-li splatit svůj dluh jiné postavě, můžete jí nabídnout své služby v roli otroka, případně si to může tato postava vyžádat po svém dlužníkovi sama. Z otroctví se samozřejmě můžete pokusit utéct, byť tato možnost bude u dobrovolného otročení spojena s velkým rizikem nevyřešení dluhů. Rovněž se vás mohou pokusit osvobodit vaši spolubojovníci a případně vás může na svobodu propustit váš pán.

V případě, že otroctví společně s předchozím zajetím trvá déle než 1 hodinu, bude postava vrácena do hry prostřednictvím RP scény. Pokud měla postava tu smůlu, že do zajetí a posléze otroctví upadla násilím, nebude si kvůli prožitým útrapám své otroctví téměř vůbec pamatovat (nebude schopna rozeznat konkrétní obličeje otrokářů ani si pamatovat jejich jména, může na to však navázat svůj další vývoj postavy).

Služby, které bude postava a potažmo hráč/CP v takovém případě poskytovat NESMÍ BÝT PONIŽUJÍCÍCHO, NÁSILNÉHO ANI SEXUÁLNÍHO CHARAKTERU BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY. Postavy v otroctví vám mohou běžným způsobem pomáhat v tábořišti, bavit vaše postavy například hudbou či čtením, dělat vám společnost. Vždy je ale zapotřebí domluvit se na tom, co by daný hráč měl u vás vykonávat, a zda s takovou službou souhlasí.

 

Mučení

Mučení není vyhrazeno žádným specifickým postavám, v teorii se k mučení v roli mučitele i mučeného může dostat zcela kdokoli. Nejedná se však již o tak běžně schvalovanou praktiku, a proto k ní pravděpodobně nebude docházet na frekventovaných veřejných prostorách za přítomnosti širého obyvatelstva.

Mechanika mučení nemá zcela přesný obsah, ale má VELICE PŘÍSNÁ PRAVIDLA. Vždy musí být zcela a bez výjimky dbáno FYZICKÉHO I PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ všech zúčastněných osob tak, aby žádný z daných účastníků nedošel fyzické ani psychické újmy. Všichni musí mít na paměti základní pravidla „To už přeháníš“ (upozornění na diskomfort bez přerušení hry) a „RUDÁ STOP“ (zastavení hry do vyřešení situace), k nimž podrobnější informace naleznete v Obecných pravidlech. Rovněž je vhodné si zopakovat, že (nejen) v průběhu mučení je ZAKÁZÁNO VEŠKERÉ NEVYŽÁDANÉ OSAHÁVÁNÍ A JAKÉKOLI DEVIACE. Kdo při mučení mučenému hráči nezáměrně či omylem ublíží, bude se muset zodpovídat za své jednání a je možné, že bude z akce vyloučen. Otázku záměrného ublížení diskutovat nebudeme, pouze připomeneme zlaté PRAVIDLO NULA – Jsi-li debil, zůstaň doma!

Mučení probíhá pouze herně a je dotvářeno roleplayem zúčastněných osob. Pokud chcete vytvořit situaci, při níž dojde k mučení konkrétní postavy, je nezbytné nejprve zjistit, zda je její hráč ochoten takovouto scénu podstoupit a případně v jaké míře. Domluvit se samozřejmě můžete i neherně, pokud se však již v určité scéně, která by k mučení vést mohla, nacházíte, vysvětlíme si nyní mechaniku, jak si na tuto otázku odpovědět bez porušení RP.

Scéna, která k mučení může vést, je většinou již nějakým způsobem napjatá, potenciální mučená osoba již může cítit, že se neschyluje k ničemu dobrému (například vyslýchaný vězeň, u nějž byl nalezen inkriminující dokument) – v takovou chvíli mu potenciální mučitel může položit otázku či slovně naznačit, že „z něj už tu informaci nějak dostanou“ a nyní sleduje reakci druhého hráče.

Mechanika spočívá v naznačení míry souhlasu či nesouhlasu s mučením prostřednictvím gesta ruky.

  1. Osoba ukáže zatnutou pěst: Nepřeji si  podstupovat jakékoliv mučení (veškeré takové scény budou v tomto případě přeskočeny, je-li to nezbytné pro příběh, můžete si neherně promluvit o tom, co se s postavou dělo).
  2. Osoba ukáže 1 zvednutý prst (nejlépe ukazováček): Jsem ochoten/ochotna podstoupit mírné RP mučení, například řev, nadávky, vyhrožování, naznačení bití atp., ovšem bez jakéhokoli fyzického kontaktu.
  3. 2. Osoba ukáže 2 zvednuté prsty (nejlépe ukazováček a prostředníček): Jsem ochoten/ochotna podstoupit střední RP mučení, techniky v bodu „1.“ s mírným fyzickým kontaktem (například slabý kontakt důtek o oblečení po zpomalení zásahu); údery do země v okolí; naznačení drsnějších technik mučení.
  4. Osoba ukáže 3 zvednuté prsty: Jsem ochoten/ochotna podstoupit tvrdé RP mučení, techniky v bodu „1. a 2.“ se silnějším fyzickým dotykem i na kůži, například držení rukou, držení za vlasy (VŠE ROZUMNĚ BEZ ZPŮSOBENÍ BOLESTI!). S mučenou osobou nesmějí být prováděny žádné prudké pohyby. Mučená osoba se nesmí zašpinit, namočit atd.

Žádné další úrovně mučení na naší hře nenajdete, ani se je nepokoušejte do hry sami vnášet, a to ani po domluvě se zúčastněnými osobami.

Kvůli šoku a útrapám způsobeným mučením si daná postava tváře svých mučitelů TÉMĚŘ NEPAMATUJE (nebude schopna rozeznat konkrétní obličeje mučitelů ani si pamatovat jejich jména, může na to však navázat svůj další vývoj postavy).

V případě jakéhokoli problému, nejasností či stížností se neváhejte obrátit na samostatného organizátora nebo na celý organizační tým, kdykoli to uznáte za vhodné či potřebné.


ŽÁDÁME HRÁČE, ABY SI TATO PRAVIDLA PŘEČETLI A DODRŽOVALI JE.

JEJICH VĚDOMÉ PORUŠENÍ MŮŽE BÝT POTRESTÁNO OKAMŽITÝM VYLOUČENÍM Z AKCE BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ REGISTRAČNÍHO POPLATKU. 

Přejít nahoru